0939 100 571
0939 100 581

Tư vấn môi trường

Các dịch vụ tư vấn môi trường được thực hiện nhằm giúp cho khách hàng có được cơ sở để quyết định và các cở sở pháp lý trong hoạt động sản xuất, để chấp hành đúng các chính sách vể môi trường mà Nhà nước quy định. Các dịch vụ mà các doanh nghiệp thường gặp, bao gồm:

  • Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Lập đề án bảo vệ môi trường
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Báo cáo giám sát môi trường
  • Giấy phép các loại: GP khai thác nước ngầm, nước mặt; GP xả thải; xác nhận hoàn thành ĐTM, hoàn thành đề án chi tiết
  • Các vấn đề khác liên quan đến môi trường: Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại (CTNH), quy định về môi trường,...

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  MÔI TRƯỜNG

Là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội. 

Đồng thời đề xuất các biện pháp để điều chỉnh tác động đến mức độ mà cơ quan quản lý môi trường chấp nhận được, thông qua các quy chuẩn kỹ thuật.

Đối tượng áp dụng:

- Dự án SX, KD có quy mô như trong Phụ lục II  Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

 

Là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng áp dụng: 

- Dự án SX, KD có quy mô như trong Phụ lục II   Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng trước ngày 01 tháng 04 năm 2015

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.

Đối tượng áp dụng: 

- Dự án SX, KD có quy mô nằm ngoài Phụ lục II, thuộc phụ lục IV   Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng trước ngày 01 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cũng là ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường về việc đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc phân tích các yếu tố tác động tích cực-tiêu cực của dự án lên môi trường.

Đối tượng áp dụng: 

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Là văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, thể hiện trạng chất lượng môi trường trong kỳ  và phương hướng giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường thích hợp.

Đối tượng áp dụng: 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh đã đi vào hoạt động

Tần suất:

- 03 tháng/1lần:  đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập báo cáo.
 - 06 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cụ thể của cơ quan quản lý)

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

1. Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường -  Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

2. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường -  Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

3. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước - Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

4. Quy định về thoát nước và xử lý nước thải - Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014

5. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Nghị định179/2013/NĐ-CP

 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VIENCO

Địa chỉ : 23 Đường số 1, Khu dân cư Hiệp Ân, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 14 Đường số 3B, Khu dân cư Conic, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Mã số thuế: 0311494400.

Email : vienco.info@gmail.com, khoa.vienco@gmail.com

HOTLINE: 0939 100 571, 0393 100 581